ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Điều 1. Giới Thiệu

1.1. Điều khoản sử dụng ITAPID là một thỏa thuận giữa bạn và ITAP, liên quan đến việc sử dụng tài khoản ITAPID cũng như các sản phẩm và dịch vụ của ITAP.

1.2. Bằng việc sử dụng các dịch vụ hoặc mở một tài khoản, bạn cho biết rằng bạn chấp nhận không thể hủy ngang đối với các điều khoản dịch vụ này đặc biệt là những điều khoản miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của ITAP. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

1.3. ITAP có quyền thay đổi, điều chỉnh, đình chỉ hoặc ngừng bất kỳ phần nào của Các Dịch Vụ vào bất kỳ lúc nào. (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi để sử dụng dịch vụ). Trong trường hợp này, các điều khoản bổ sung và/hoặc điều khoản sử dụng riêng biệt của các dịch vụ đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với ITAP nếu bạn sử dụng các dịch vụ đó. ITAP cũng có thể toàn quyền áp dụng giới hạn đối với các tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Các Dịch Vụ mà không cần thông báo hoặc phải chịu trách nhiệm pháp lý.

1.4. Các dịch vụ có thể được cung cấp cho bạn bởi ITAP hoặc các công ty con, công ty liên kết của ITAP. Nếu dịch vụ được cung cấp bởi các công ty liên kết của ITAP, thì các điều khoản sử dụng này cũng áp dụng giữa bạn và công ty liên kết đó cung cấp dịch vụ đó.

Điều 2. Quy Định Về Độ Tuổi

2.1. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc đang ở độ tuổi trưởng thành ở nơi bạn sống, bạn phải có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để mở một tài khoản và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải đồng ý với các điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không chắc rằng bạn thuộc độ tuổi trưởng thành ở nơi bạn sống hoặc không hiểu về phần này, vui lòng không tạo tài khoản cho đến khi bạn đã nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn giúp đỡ.

2.2. Trường hợp bạn là người đại diện theo pháp luật và bạn cho phép con/người được bạn giám hộ khởi tạo, sử dụng tài khoản ITAPID và/hoặc các dịch vụ của ITAP thì bạn phải tuân theo các điều khoản này và chịu trách nhiệm đối với các hành động, hoạt động của con / người được giám hộ của bạn trong các dịch vụ đó.

2.3. Các dịch vụ của ITAP có thể có các yêu cầu khác nhau về độ tuổi để sử dụng để tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, bạn cần đảm bảo rằng bạn hoặc con của bạn/người được bạn giám hộ đủ tuổi theo khuyến cáo của dịch vụ. ITAP có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn tại bất kỳ thời điểm nào nếu bạn hoặc con của bạn/người được bạn giám hộ không đáp ứng được các yêu cầu về độ tuổi hoặc sử dụng dịch vụ quá thời gian được quy định.

Điều 3. Đăng Ký ITAPID

3.1. Để đăng ký ITAPID, bạn cần tạo “Tên Đăng Nhập” và “Mật Khẩu” trên hệ thống của ITAP. Việc lựa chọn Tên Đăng Nhập là quyền của bạn, tuy nhiên không được trùng lặp với các Tên Đăng Nhập đã được đăng ký trước đó; ITAP sẽ có thông báo khi Tên Đăng Nhập mà bạn lựa chọn bị trùng. Ngoài ra nếu bạn chọn một Tên Đăng Nhập mà theo ITAP, theo quyết định của mình, thấy là phản cảm hoặc không thích hợp, ITAP có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản của bạn.

Bạn đồng ý (a) bảo mật mật khẩu của bạn và chỉ sử dụng ID Người Dùng và mật khẩu của bạn khi đăng nhập, (b) đảm bảo rằng bạn đăng xuất ra khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên truy cập, (c) thông báo ngay cho ITAP biết bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép ID Người Dùng và/hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào khác về bảo mật hoặc không tuân thủ Điều Khoản dịch vụ này hoặc luật hiện hành, và (d) đảm bảo rằng thông tin Tài Khoản của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động diễn ra dưới tên ID Người Dùng và Tài Khoản của bạn ngay cả khi các hoạt động hay việc sử dụng đó không phải do bạn thực hiện. ITAP sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc ID Người dùng, mật khẩu hoặc Tài Khoản của bạn bị sử dụng trái phép hoặc việc bạn không tuân thủ điều khoản này..

3.2. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bạn cần cung cấp các thông tin sau để có thể sử dụng các dịch vụ của ITAP:

3.3. Để đảm bảo thông tin cá nhân mà bạn cung cấp luôn được cập nhật chính xác và đầy đủ, hệ thống của ITAP cho phép bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân tại bất kỳ thời điểm nào, theo quyết định của bạn. Việc cập nhật này tùy thuộc vào loại thông tin và sự sẵn sàng của dịch vụ, hệ thống kỹ thuật và chính sách của ITAP, và có thể có hiệu lực ngay lập tức. ITAP sẽ thông báo cụ thể đến bạn sau khi thông tin được cập nhật.

Bạn cần lưu ý rằng, khi tiếp nhận và giải quyết bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hay yêu cầu hỗ trợ nào từ bạn, ITAP sẽ dựa vào thông tin cá nhân của bạn được cập nhật gần nhất và đã được ghi nhận trên hệ thống để xác định chủ tài khoản ITAPID. Các thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp trước khi cập nhật sẽ không có giá trị sử dụng.

3.4. Để đăng ký tài khoản ITAPID, bạn có thể sử dụng các tài khoản mạng xã hội khác như tài khoản Facebook, Google, vào từng thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng nếu bạn gặp vấn đề như mất tài khoản, thu hồi hoặc bất kỳ vấn đề đăng nhập nào đối với tài khoản mạng xã hội đã sử dụng để tạo tài khoản ITAPID, bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản ITAPID của mình. Trong trường hợp này, bạn cần liên hệ trực tiếp với các đơn vị, doanh nghiệp quản lý mạng xã hội để được hỗ trợ xử lý.

Điều 4. ITAP Sẽ Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân Khi Nào?

ITAP có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau đây:

Đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà ITAP thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không bao gồm hết tất cả các trường hợp mà ITAP có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Điều 5. Sử Dụng ITAPID

5.1. Bạn phải tuân thủ đầy đủ các quy định trong Điều khoản sử dụng khi sử dụng ITAPID và các quy định cụ thể của từng dịch vụ mà bạn sử dụng.

5.2. Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện từ tài khoản ITAPID của bạn, bao gồm việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ bảo mật tài khoản ITAPID của bạn.

5.3. Việc sử dụng tài khoản ITAPID của bạn phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, không vi phạm các hành vi bị cấm như quy định tại Điều 9 dưới đây. Bạn cũng phải tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được làm hại, can thiệp hoặc làm gián đoạn các dịch vụ mà ITAP cung cấp, cũng như không được đe dọa, khuyến khích hay thực hiện hành vi lạm dụng, bắt nạt, quấy rối hay đưa ra thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng.

5.4. Để đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 5.3 như đã nói trên, ITAP có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế hoặc cảnh báo các nội dung vi phạm (ví dụ như sử dụng bộ lọc từ) và có thể ngay lập tức xóa các nội dung vi phạm của bạn mà không cần báo trước.

Trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản sử dụng này, đặc biệt là vi phạm các hành vi bị cấm và/hoặc các quy định tại Điều 5.3 như đã nêu, ITAP có quyền ngừng cung cấp dịch vụ và khóa tài khoản ITAPID của bạn ngay lập tức mà không phải bồi thường hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bạn.

Nếu trong vòng sáu (6) tháng liên tiếp bạn không đăng nhập hay sử dụng tài khoản ITAPID của mình (kể từ lần đăng nhập cuối cùng), ITAP có quyền khóa tài khoản ITAPID và xóa dữ liệu của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng các dịch vụ mà bạn đã đăng nhập bằng tài khoản ITAPID, và tất cả các đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng... trong các dịch vụ đó sẽ bị xóa bỏ. Bạn đồng ý rằng ITAP sẽ không phải bồi thường hay chịu trách nhiệm nào với bạn trong trường hợp này.

Điều 6. Thu Thập, Sử Dụng Và Bảo Vệ Thông Tin Khách Hàng

Theo quy định của pháp luật Việt Nam và nhằm tối ưu hóa dịch vụ được cung cấp cho bạn, ITAP sẽ thu thập và lưu trữ các thông tin sau đây:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, toàn bộ thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ tối thiểu hai (2) năm kể từ thời điểm bạn cung cấp thông tin và/hoặc tạo ra dữ liệu. 

ITAP có quyền sử dụng các thông tin nêu trên để gửi đến bạn các tin nhắn, thư điện tử (email), gọi điện thoại và/hoặc liên hệ với bạn theo bất kỳ cách thức nào mà ITAP lựa chọn sử dụng nhằm:

ITAP sẽ cung cấp, chia sẻ các thông tin cá nhân, dữ liệu và/hoặc các thông tin khác của bạn mà ITAP lưu trữ trong các trường hợp sau đây:

ITAP sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin của bạn, bao gồm không giới hạn ở việc (I) mã hóa thông tin theo tiêu chuẩn phù hợp, (II) thiết lập các hệ thống tường lửa để ngăn chặn việc xâm nhập trái phép, (III) sử dụng dịch vụ máy chủ, chỗ đặt máy chủ tại các đơn vị, doanh nghiệp có tiêu chuẩn bảo mật cao.

Điều 7. Các Thông Tin Khác Được Thu Thập

7.1. Như đa số các trang web và ứng dụng di động khác, thiết bị của bạn gửi thông tin cho chúng tôi khi bạn sử dụng Dịch vụ của ITAP. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị, mã định danh thiết bị duy nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID), địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang bạn đã truy cập, thời gian truy cập, và đôi khi là "cookie" (có thể tắt trong trình duyệt của bạn) để giúp chúng tôi ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này sẽ được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn và được sử dụng cho số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu cách người dùng truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

7.2. Các Dịch vụ của ITAP sử dụng các ứng dụng di động có thể thu thập thông tin về vị trí chính xác của thiết bị di động của bạn sử dụng công nghệ như GPS, Wi-Fi, ... Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và xử lý thông tin này cho nhiều mục đích, bao gồm cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí, hiển thị nội dung liên quan đến vị trí của bạn, hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của mình với người dùng khác như một phần của Dịch vụ của chúng tôi. Đối với hầu hết các thiết bị di động, bạn có thể thu hồi sự cho phép thu thập thông tin vị trí qua cài đặt trên thiết bị của mình. Nếu bạn có câu hỏi về cách vô hiệu hóa dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của mình, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

7.3. Các Dịch vụ của ITAP có thể sử dụng các công nghệ như ARKit, Camera API, TrueDepth API hoặc các công nghệ tương tự từ hệ điều hành thiết bị di động để ghi nhận thông tin về biểu hiện khuôn mặt của người dùng cho các tính năng trong ứng dụng. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các tính năng trong ứng dụng. Bạn có thể từ chối cấp quyền truy cập camera cho các tính năng này bất cứ lúc nào, tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của một số tính năng trong ứng dụng.

7.4. Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các tính năng khác để cải thiện Trang Web, Trò Chơi và Dịch vụ của chúng tôi, hoặc để cung cấp các dịch vụ và tính năng mới. Cookie là các mã định danh chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để nhận dạng và theo dõi việc sử dụng của Dịch vụ hoặc Trang Web. Chúng tôi có thể liên kết cookie với Dữ liệu Cá Nhân của bạn và sử dụng chúng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của bạn và để quản lý các hoạt động trong Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình. 

Điều 8. Các Thông Tin Khác Được Thu Thập Khác

8.1. Trang Web và Trò Chơi của chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web do Google, Inc. ("Google") cung cấp. Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản được đặt vào thiết bị của bạn, để giúp chúng tôi phân tích cách người dùng sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được gửi đến và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, biên soạn báo cáo về hoạt động của trang web cho các nhà quản lý trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và sử dụng Internet. Google có thể chia sẻ thông tin này với bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google không sẽ liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà họ nắm giữ.

8.2. Trang Web và Trò Chơi của chúng tôi có thể sử dụng AppsFlyer, một nền tảng tiếp thị ứng dụng do AppsFlyer Ltd. ("AppsFlyer") cung cấp. AppsFlyer sử dụng SDK (Software Development Kit) để theo dõi và tối ưu hóa cách chúng tôi cung cấp Dịch Vụ cho bạn. Thông tin được tạo bởi SDK về việc bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được gửi đến và lưu trữ bởi AppsFlyer trên các máy chủ toàn cầu. AppsFlyer sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, biên soạn báo cáo về hoạt động của ứng dụng cho các nhà phát triển và quản lý ứng dụng, cùng các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động ứng dụng và sử dụng Internet. AppsFlyer có thể chia sẻ thông tin này với bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt AppsFlyer. AppsFlyer không sẽ liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà họ nắm giữ.

Điều 9. Các Hành Vi Bị Cấm

9.1. Tải lên, đăng tin, gửi email, gửi hoặc cung cấp theo cách khác bất kỳ Nội Dung nào được cho là bất hợp pháp, có hại, đe dọa, xúc phạm, quấy rối, làm lo lắng, tra tấn, nhục mạ, phản cảm, tục tĩu, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc các hành động đáng lên án khác;

9.2. Sử dụng Các Dịch Vụ để gây hại cho trẻ vị thành niên hoặc tạo các Nội Dung có sẵn gây hại cho trẻ nhỏ hoặc trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

9.3. Tải lên, đăng bài, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ Nội Dung nào vi phạm quyền, bao gồm mọi bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;

9.4. Sử dụng Các Dịch Vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào; hoặc giả mạo khác việc bạn liên kết với một cá nhân hay tổ chức;

9.5. Giả mạo các đầu đề hoặc các hành vi thao túng khác đối với các yếu tố danh định nhằm che giấu hoặc gây hiểu nhầm về nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung hay thông điệp nào được truyền tải qua Các Dịch Vụ;

9.6. Xóa gỡ bất kỳ thông báo độc quyền nào ra khỏi Các Dịch Vụ;

9.7. Thực hiện, cho phép hoặc ủy quyền sửa đổi, tạo ra các bản phái sinh, hoặc biên dịch Các Dịch Vụ mà không được sự cho phép của ITAP;

9.8. Sử dụng Các Dịch Vụ vì bất kỳ mục đích thương mại nào hay vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba hoặc theo bất kỳ hình thức nào không được phép theo các quyền đã được cấp;

9.9. Sử dụng Các Dịch Vụ vì mục đích gian lận hoặc phi pháp, bao gồm cho bất kỳ mục đích nào liên quan hoặc khuyến khích rửa tiền hoặc cờ bạc hoặc không nhất quán hoặc trái với luật hiện hành;

9.10. Cố gắng dịch ngược, thiết kế đối chiếu, tháo rời hoặc hack Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Dịch vụ, hoặc cố gắng vi phạm, loại bỏ hoặc vượt qua bất kỳ biện pháp xác thực, công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào do ITAP thực hiện liên quan đến Dịch vụ, bất kỳ mạng nào được kết nối hoặc liên kết với Dịch vụ và/hoặc bất kỳ dữ liệu nào do ITAP truyền, xử lý hoặc lưu trữ;

9.11. Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Nội Dung nào có chứa vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy, thay đổi và/hoặc giới hạn chức năng của Dịch vụ và/hoặc bất kỳ tài nguyên máy tính nào thuộc về ITAP hoặc Người dùng của ITAP;

9.12. Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Nội Dung nào đe dọa sự thống nhất, toàn vẹn, quốc phòng, an ninh hoặc chủ quyền của quốc gia hoặc quyền tài phán mà bạn đang truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, quan hệ hữu nghị với nước ngoài, hoặc trật tự công cộng, hoặc gây ra sự xúi giục thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội có thể hiểu được hoặc ngăn cản việc điều tra bất kỳ hành vi phạm tội nào hoặc xúc phạm các quốc gia khác;

9.13. Cố gắng gạ gẫm, thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào về hoặc liên quan đến Người dùng hoặc Chủ tài khoản khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc thông tin khác;

9.14. Cố gắng hoặc có được quyền truy cập trái phép vào bất kỳ phần hoặc tính năng nào của Dịch vụ bao gồm bất kỳ tài khoản nào khác của Người dùng;

9.15. Tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp dưới hình thức khác bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ điều luật nào hay theo các quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin nội gián, thông tin độc quyền và thông tin mật đã biết hoặc được tiết lộ trong các mối quan hệ tuyển dụng hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ thông tin);

9.16. Tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp dưới hình thức khác bất kỳ Nội Dung nào xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hay độc quyền khác của bất kỳ bên nào;

9.17. Tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp dưới hình thức khác bất kỳ tài liệu quảng cáo, quảng bá không được phép, "thư rác," "thư hàng loạt," "thư dây chuyền", "quảng cáo đa cấp" hoặc bất kỳ hình thức câu kéo khác;

Điều 10. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

10.1. Một số dịch vụ của ITAP cho phép bạn chia sẻ nội dung thông qua hệ thống của ITAP. Bằng cách chia sẻ các nội dung này, bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của nội dung này. Trong trường hợp nội dung mà bạn chia sẻ có đồng sở hữu, bạn cam đoan rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của những người này và họ đã cấp quyền đầy đủ cho bạn.

10.2. Đối với các nội dung mà bạn chia sẻ thông qua hệ thống của ITAP, bạn đồng ý cấp cho ITAP và các công ty liên kết với ITAP quyền không độc quyền, vĩnh viễn, hoàn toàn miễn phí và toàn cầu để:

10.3. Đối với các dịch vụ mà ITAP và/hoặc các công ty liên kết với ITAP cung cấp cho bạn, ITAP cấp cho bạn quyền không độc quyền, không chuyển giao, không chuyển nhượng và không thương mại hóa để sử dụng các dịch vụ của ITAP và/hoặc các công ty liên kết với ITAP.

10.4. Ngoài quyền sử dụng dịch vụ như đã được cấp cho bạn theo quy định tại khoản 10.3 ở trên, ITAP bảo lưu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, mã nguồn sản phẩm, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc và các quyền khác liên quan đến dịch vụ được cung cấp cho bạn.

Điều 11. Giới Hạn Trách Nhiệm Và Từ Chối Đảm Bảo

11.1. ITAP cam kết sẽ cung cấp các dịch vụ đến bạn với mức độ chuyên môn và sự cẩn trọng hợp lý, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

11.2. Để tăng cường mức độ bảo mật và an toàn cho dịch vụ, ITAP sẽ áp dụng một số biện pháp kỹ thuật và/hoặc phần mềm, ứng dụng vào trong hoặc bên cạnh dịch vụ. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp này không đảm bảo rằng tài khoản của bạn sẽ không bị mất hay bị hack, và ITAP không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp này.

11.3. ITAP sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để hỗ trợ bạn có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, trong những trường hợp không may, dịch vụ có thể gặp sự cố như gián đoạn, lỗi (bug), mất thông tin hoặc thông tin bị trùng lặp, tính năng của dịch vụ và/hoặc tài khoản ITAPID của bạn. Trong tình huống này, ITAP sẽ nỗ lực để khắc phục trong khả năng và thời gian hợp lý, và bạn đồng ý miễn trừ ITAP khỏi mọi trách nhiệm liên quan.

11.4. ITAP sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết, theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ, bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn như đã nêu tại khoản 6, Điều 5. Tuy nhiên, bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, không có bất kỳ hệ thống nào là an toàn tuyệt đối và chống lại được mọi cuộc tấn công, hack, cheat. Vì vậy, trường hợp hệ thống của ITAP bị tấn công, hack, cheat và thông tin cá nhân, dữ liệu của bạn (có nguy cơ) bị lộ thì ITAP sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến bạn và bạn đồng ý miễn cho ITAP khỏi bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

Điều 12. Các Hỗ Trợ Liên Quan Đến Tài Khoản

12.1. Mọi vấn đề hỗ trợ liên quan đến tài khoản ITAPID sẽ được hỗ trợ thông qua địa chỉ [email protected]  và tuân thủ theo đúng Quy trình Chăm sóc và phản hồi khách hàng của ITAP tại thời điểm tiếp nhận khiếu nại.

12.2. Mọi khiếu nại liên quan đến tài khoản ITAPID và/hoặc dịch vụ phải được gửi đến ITAP bằng phương thức nêu trên và trong thời hạn ba (3) tháng kể từ thời điểm phát sinh vấn đề cần khiếu nại; quá thời hạn nêu trên, ITAP có quyền từ chối tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại này.

12.3. Để thực hiện khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến tài khoản ITAPID của bạn và/hoặc dịch vụ thì tài khoản của bạn phải được định danh đầy đủ để ITAP có cơ sở tiếp nhận và liên hệ với bạn. Trường hợp tài khoản của bạn chưa được định danh đầy đủ hoặc ITAP có cơ sở hợp lý để cho rằng thông tin bạn cung cấp là không chính xác thì ITAP có quyền từ chối giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn đến khi tài khoản ITAPID của bạn đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu nêu trên.

12.4. ITAP tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát tài khoản của mình. Nếu người dùng muốn xóa tài khoản hoặc bất kỳ thông tin tài khoản nào của mình trên trang ITAP ID của chúng tôi thì có thể liên hệ bộ phận CSKH để được hỗ trợ. Lưu ý rằng việc xóa tài khoản sẽ gây mất mọi dữ liệu liên quan đến tài khoản của bạn trên trang web, bao gồm cả thông tin cá nhân và lịch sử hoạt động. Chúng tôi không thể khôi phục lại tài khoản sau khi bạn đã xóa nó.

​Điều 13. Điều Khoản Cho Phép Người Dùng Xóa Thông Tin Và Tài Khoản Của Mình Trên Hệ Thống

13.1. Xóa thông tin và tài khoản: Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin của mình đã đăng ký với ITAP hoặc xóa tài khoản của mình bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc email cho bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi tại địa chỉ [email protected] và chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu dựa theo các quy định Chính Sách Bảo Mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi được quy định bởi pháp luật.

Tuy nhiên, việc bạn yêu cầu xóa thông tin cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn và/hoặc hợp đồng của bạn với chúng tôi và không phải bồi thường bất kỳ tổn thất nào cho bạn

13.2. Yêu cầu truy cập và điều chỉnh thông tin: Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, bạn có thể truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tối đang lưu giữ thông qua trang Thiết lập tài khoản hoặc trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần đầy đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để xử lý cho bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn cho chúng tôi thông qua email [email protected] .

13.3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

Điều 14. Tuân Thủ Pháp Luật Và Quy Định

14.1. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, bên cạnh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện về việc sử dụng tài khoản ITAPID, bạn sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam. Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật nơi bạn khởi tạo tài khoản ITAPID và/hoặc truy cập, sử dụng dịch vụ và/hoặc quốc gia mà bạn mang quốc tịch. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc không tuân thủ bất kỳ quy định nào tại nơi mà bạn khởi tạo, truy cập, sử dụng tài khoản ITAPID và/hoặc dịch vụ và đảm bảo ITAP sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

14.2. Trường hợp ITAP nhận được bất kỳ khiếu nại, thông báo hay yêu cầu nào liên quan đến việc bạn không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên và/hoặc ITAP có cơ sở để suy đoán hợp lý dựa trên các thông tin mà ITAP có được thì ITAP có quyền ngừng cung cấp dịch vụ cho bạn (kể cả việc truy cập vào tài khoản ITAPID của bạn) mà không phải báo trước hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bạn và/hoặc chặn toàn bộ truy cập đến từ quốc gia nghiêm cấm việc sử dụng ITAPID và/hoặc dịch vụ.

​Điều 15. Điều Khoản Còn Lại

15.1. Điều khoản này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan.

15.2. Trường hợp có bất kỳ tranh chấp, mẫu thuẫn nào giữa bạn và ITAP mà không thể giải quyết được trên tinh thần thương lượng và hòa giải thì bạn đồng ý rằng, các tranh chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa Án Nhân Dân có thẩm quyền tại Thành phố Hà Nội – nơi ITAP đặt trụ sở chính.

15.3. Việc một hoặc một vài điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại đó vẫn có giá trị ràng buộc bạn với ITAP.

15.4. Việc ITAP không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, hay biện pháp xử lý nào theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này không được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền, biện pháp xử lý nào trong Điều Khoản Sử Dụng này và việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền đơn lẻ cũng không loại trừ việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc biện pháp xử lý khác quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.

Điều 16. Hiệu Lực Áp Dụng Và Sửa Đổi

16.1. Bằng việc sử dụng dịch vụ của ITAP, bạn đồng ý rằng ITAP có quyền sửa đổi hoặc bổ sung một phần hoặc toàn bộ các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần sự đồng ý trước của bạn. Trong trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điểm sửa đổi hoặc bổ sung nào, bạn có quyền chấm dứt sử dụng tài khoản ITAPID và/hoặc dịch vụ trước khi các điểm sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực. Việc tiếp tục sử dụng tài khoản ITAPID và/hoặc dịch vụ sau khi các điểm sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực sẽ được hiểu là bạn đã chấp nhận toàn bộ các điều khoản được sửa đổi, bổ sung.

16.2. Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2023 và thay thế cho tất cả các điều khoản sử dụng, Quy chế sử dụng ITAPID trước đó.